Aktuální smlouvy k nahlédnutí

vzor smlouvy pro jednotlivce
vzor smlouvy pro bytové domy
vzor smlouvy pro optické přípojky
vzor smlouvy pro VoIP služby

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
Směrnice o ochraně osobních údajů
Příloha ke směrnici o ochraně osobních údajů
Informační doložka dle GDPR

Všeobecné podmínky pro poskytovaní služeb

I. Předmět podmínek

 1. Předmětem smlouvy je zabezpečení přístupu k počítačové síti Internet tak, aby zákazník mohl tuto síť užívat za podmínek sjednaných níže.

  Přístupem je zákazníkovi umožněno v tuzemsku i zahraničí zejména vyhledávat informace a programy, navazovat spojení s uzly a stanicemi přístupnými v síti Internet, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, přenášet soubory, využívat hypertextového systému WWW, vyhledávat informace v dostupných databázích a podobně.
 2. Služby uvedené výše jsou poskytovány zákazníkovi prostřednictvím sítě NET STEN spravované poskytovatelem. Tato síť je připojena na sítě dalších Internet providerů. Veškeré služby jsou poskytovány zákazníkovi na základě oprávnění poskytovatele.
 3. Přístup do sítě NET STEN je zajištěn prostřednictvím uzlu v Hradci Králové.

II. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zdržet se monitorování přepravovaných dat nad rámec nutný k zajištění provozu sítě Internet na lince mezi zákazníkem a poskytovatelem, zvláště pak nesmí zkoumat věcný obsah přenášených informací.
 2. Poskytovatel je povinen zajistit zákazníkovi přístup do sítě NET STEN 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 3. Poskytovatel je povinen dodržovat datovou propustnost linky zákazníka, připojeného přes síť NET STEN na první router providera, na který je tato síť připojena. Tato propustnost nepoklesne v denním průměru pod hodnotu uvedenou ve smlouvě.
 4. Poskytovatel je povinen spolupracovat při registraci zákazníkovy domény a v případě potřeby zajistit primární a sekundární jmenné servery (DNS).
 5. Poskytovatel je povinen zajistit zákazníkovi dle jeho požadavků za úplatu školení obsluhy, správců a další konzultace při řešení problémů vzniklých s připojením do sítě Internet.
 6. Poskytovatel se zavazuje provádět veškeré nezbytně nutné odstávky sítě NET STEN pouze po předchozím oznámení zákazníkovi v době minimálního provozu na síti, tj. v nočních hodinách a ve dnech pracovního volna.
 7. Poskytovatel má právo požadovat od zákazníka sjednání nápravy v případě, že obdrží stížnost od některého provozovatele počítačové sítě, počítačového nebo informačního systému dostupného přes poskytovatele na to, že zákazník porušil pravidla tímto provozovatelem vyhlášená.
 8. Poskytovatel má právo odepřít zákazníkovi přístup do sítě NET STEN, okamžikem vzniku práva na úhradu smluvní pokuty a to až do okamžiku zaplacení dlužné částky.
 9. Poskytovatel nenese odpovědnost za datovou bezpečnost zákazníkova informačního systému, za funkčnost zařízení, která zákazník užívá pro zajištění přístupu k Internetu (která nejsou součástí sítě NET STEN) a za funkčnost částí sítě Internet provozovaných jinými provozovateli.
 10. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah informací zveřejňovaných třetími stranami a za obsah informací zveřejňovaných zákazníkem.

III. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má právo na snížení poplatku za připojení z důvodu nenaplnění bodu I b), c) a to na základě písemného či e-mailového sdělení této skutečnosti poskytovateli. Tento požadavek musí být však vznesen nejpozději do 10 dnů od data, kdy došlo k omezení garantované propustnosti sítě
 2. Zákazník má právo požadovat, aby s informacemi, které poskytovatel získá při monitorování provozu na Internetu bylo nakládáno jako s obchodním tajemstvím (§ 17 obchod.zák.).
 3. Zákazník si ve vlastní režii pořídí nezbytný hardware a software potřebný pro přístup do sítě NET STEN a učiní veškerá opatření k ochraně svých dat a opatření k zabránění průniku do jeho sítě a k jeho zdrojům. Zákazník zodpovídá za funkčnost svých zařízení a dalších prostředků potřebných k přístupu k síti Internet. Zařízení zákazníka připojená na jednotnou telekomunikační síť ČR (JTS) musí být homologována pro tento provoz.
 4. Zákazník je zodpovědný za odborné znalosti svých pracovníků a dalších osob, kteří budou mít z jeho zařízení nebo přes jeho účty přístup do sítě Internet.
 5. V případě, že zákazník hodlá poskytovat třetím stranám za úplatu, či bezúplatně služby (nebo jejich část), je zákazník povinen obstarat si všechna potřebná povolení pro poskytování těchto služeb.
 6. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád na Internetu a souhlasí se zodpovědností za škody způsobené poskytovateli či třetím stranám porušením tohoto řádu či dalších ustanovení těchto všeobecných podmínek smlouvy, či jiných závazných předpisů a je povinen tyto škody uhradit.

IV. Servisní podmínky

 1. V případě, že porucha vznikla na straně poskytovatele v síti NET STEN, bude neprodleně odstraněna na jeho náklady. Toto se nevztahuje na předem avízované změny v rámci pravidelné údržby sítě a její případné rekonfigurace.
 2. Servis zařízení zákazníka je zvlášť placenou službou.
 3. Veškeré poruchy v síti NET STEN mohou zákazníci hlásit telefonicky, či emailem. Odstranění poruchy proběhne v nejkratším možném termínu a zákazníkovi bude poskytnuta sleva ze služby.

V. Podmínky přenositelnosti čísel

 1. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

VI. Mimosoudní řešení sporů

Kupující má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adroi.cz
Web: http://adr.coi.cz. 
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.